Regulamin płatności

Regulamin płatności

### Regulamin Płatności Sklepu Internetowego Serwera Minecraft Szescianek.pl

#### 1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://szescianek.pl/shop prowadzony jest przez niezarejestrowaną działalność gospodarczą, dalej nazywaną Sprzedawcą.
1.2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

#### 2. Usługi oferowane
2.1. Sklep oferuje usługi związane z serwerem Minecraft Szescianek.pl, w tym sprzedaż przedmiotów wirtualnych, Rang, oraz dostęp do specjalnych funkcji serwera.
2.2. Wszystkie usługi oferowane w sklepie są wirtualne i dostarczane elektronicznie.

#### 3. Warunki korzystania z usług
3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sklepu oraz zakupionych usług zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami regulaminu.
3.2. Zakup usług w sklepie jest możliwy dla osób, które ukończyły 13. rok życia. Osoby niepełnoletnie wymagają zgody prawnych opiekunów.

#### 4. Rejestracja i ochrona danych osobowych
4.1. Aby korzystać z niektórych usług sklepu, Użytkownik może być zobowiązany do rejestracji. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności, dostępną w sklepie.
4.2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 5. Zasady sprzedaży
5.1. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez dokonanie przez Użytkownika zamówienia i jego akceptację przez Sprzedawcę.
5.2. Płatności za zakupione usługi realizowane są poprzez bezpieczne systemy płatności elektronicznych.
5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia regulaminu sklepu.

#### 6. Reklamacje i zwroty
6.1. Ze względu na cyfrowy charakter usług, użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
6.2. Reklamacje dotyczące usług można składać drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania.

#### 7. Postanowienia końcowe
7.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w określonym w ogłoszeniu terminie.
7.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Data opublikowania regulaminu: 24.02.2024

0

CONNECTED PLAYERS

+100

REGISTERED PLAYERS

+30

PLAYER RECORD